Sunday, March 22, 2015

همتی باید نمود همرزمان...

 

افکار و اندیشه های بلند آزادی را به گستره ی این جهان چرک و خون، بارور باید ساخت...

و عشق به توده ها را که هیچ سدی توان مقاومت در برابر آن نیست...

آنروز، روز تسخیر دشت های جهل و تاریکی است ...

پیروزی از آن توده هاست، همرزمان همتی باید نمود...

لاله های سرخ به انتظار رزم ما نشسته اند...

و ستارگانی که نور و روشنائی خواهند بخشید بر این موج، بر این خروش...

سرود عشق و رهائی باید نواخت بر این توده ی تشنه...

که اهتزاز پرچم سرخ انقلاب را به انتظار نشسته است...

انقلابی که خواهد شست این چرک و خون را...

و از ویرانه های کاخ ستمگری، بنا خواهد ساخت خانه ی امید، آزادی...

آهنگ مان، سرود رهائی خلق است، همرزمان...

همتی باید نمود..

روزبه کوراغلی

یکشنبه دوم فروردین ۱۳۹۴

No comments:

Post a Comment