Sunday, March 22, 2015

بهاران خجسته باد


در زمستان سرد زحمتکشان، له شده گان و فرودستان را توان پیشوازیِ نوروز نیست...
دیگر میلیونها کودک فقر را که تمناها و آرزوهایشان حتی از قصه های شب شان رخت بربسته است، نمی توان به شادی و جشن و سرور عیدی فراخواند که سفره ی خالی شان سالهاست نان شب نمی بیند...
و تا زمانی که پُتک زورمداران و صاحبان ثروت بر له شدگان می کوبد، بغض های گره بسته ی فرودستان را با توصیف طبیعت و بهار و نوروز نمی توان رنگی دلنشین بخشید...
 
به امید بهار پیروزی و نوروز واقعیِ توده های زحمتکش
 
روزبه کوراغلی
پنج شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۳

توضیح:
از متن پیام ظاهرأ برای برخی از رفقا و دوستان چنین استباط شده است، گویا نظر من بر اینست در شرایطی که اکثریت فرودستان و له شدگان از هرگونه امکانات معیشتی محروم گشته اند، و در فقر و نداریِ مطلق توان رفتن به پیشواز بهار و نوروز را ندارند، بنابرین نباید به بهار طبیعت خوش آمد گفت. اتفاقأ برعکس، بر این باورم تقویت پیوند ناگسستنیِ انسان با طبیعت است که می تواند انسان را در برابر پلشتی های این جهان وارونه به همبستگی و همدلی و اتحاد رهنمون سازد. همه می دانیم جشن طبیعت (نوروز)، که جشن میلیونها انسان در اکثر کشورهای خاورمیانه و آسیا و منطقه قفقاز است، با تمام تفاوتهای زبانی و فرهنگی و ملی و غیره، قرنها توانسته است با قامتی ایستاده و بدور از آلودگی های مذهبی و خرافی و تحریفات قلم بدستان مزدبگیر و تعرضات تاریخیِ طبقات حاکم، در دل مردمان این سرزمین ها تداوم پیدا کند. و بدین وسیله این مردمان هر کدام بنا به سنت ها و فرهنگ خاص خود ایامی را به جشن و پایکوبی و شادی بپردازند. و نیز می دانیم این جشن فرهنگی که فاقد هرگونه مشخصه ی طبقاتی است اگر موجبات شادی و خوشبختی انسان را فراهم نسازد، آنوقت نمی تواند نیازهای روانی انسان را تامین نماید و پیوندی را که هدف آن تامین خوشبختی همگان است تحکیم بخشد. حال که اکثریت جامعه از ساده ترین امکانات زیست انسانی محروم گردیده اند، و امکان برگزاری این جشن را ندارند، روشن نیست، دوستان و رفقائی که از همبستگی و همدلی و شادی و خوشبختی مردم، صحبت می کنند، با کدام امکانات و شرایط مادی متحقق خواهد شد. ما وقتی از شادی و خوشبختی مردم صحبت می کنیم، این خوشبختی و شادی نمی تواند در شرایط غیر واقعی و در خلأ و ذهنیات جاری باشد، خوشبختی رابطه مستقیم با امکانات مادی دارد.   
در هر حال بهارتان خجسته و پیروز باد!

No comments:

Post a Comment