Wednesday, February 26, 2014

سروده ای از مرضیه احمدی اسکویی

به یاد کارگر فدائی، حسن نوروزی


 رفیق حسن!
تو در زمان جاری هستی
و در آن مشتواره های پر از کین
که می تپد به سینه میلیون ها زحمتکش
و سینه صدها رزمنده
تو جاری هستی در رایحه باروت
و در غریو مسلسل
تا آن هنگام که می غرد به راه رهائی خلق
تو در آژنگ هر جبین
که از کینه نقش گرفته
و در خروش  هر فریاد
که بر می خیزد از حلقوم
به راه ستیزه با بیداد
و تو جاری هستی
در خون
که روشنائی سرخش
سیاهی دوران را
می پالاید از تاریکی
تو در سپیده دم جاری هستی
که سرانجام می دمد
از میان این همه خون
تو در حقیقت پیروزی، جریان داری
- پیروزی خلق!

No comments:

Post a Comment