Tuesday, February 25, 2014

به چالش کشیدن استقرار حکومت توسط کارگران - ترجمه از روزبه کوراغلی

به چالش کشیدن استقرار حکومت AKP  توسط کارگران TEKEL ترکیه بعد از بیداری از سالها چرت زدن!

کارگران
TEKEL یکبار دیگر قدرت و توان طبقه کارگر و سنت با شکوه مبارزه طبقاتی خود را قهرمانانه در عرصه پراتیک با اعتراضات خود نشان دادند. آنها  در این مبارزه اثبات کردند که پتانسیل و آگاهي طبقاتی در بین طبقه کارگر ترک نسبت به گذشته افزایش یافته، و در گذشته نیز بارها اعتراض خود را نشان داده بودند، و اینک به این مهم واقف هستند که تنها راه دست یابی به حقوقشان رشد و گاهی طبقاتی و اتحاد و تداوم مبارزه  بر علیه مناسبات حاکم می باشد واینک این متد مشخص در میانشان درحال تقویت و بالا رفتن است. کارگران TEKEL شایسته حمایت همه کارگران در داخل و خارج هستند.و مبارزه آنها مبارزه ماست.
با توجه به سابقه جنبش های توده ای ، شورش ها و قیام ها در ترکیه اینک طبقه کارگر بطور وحشیانه در زیر سرکوب و محاصره  نظامیان و طبقه حاکم  قرار دارد. 

اگر چه  بورژوازي ترکیه بشکل رسمی بر اساس ساختار "نظام پارلمانی" فرموله شده است ولی بعد از تشکیل جمهوري ترکیه نظامیان همواره یک عامل عمده ای در امور سیاسی نقش بازی کرده اند. مداخلات نظامیان درامور سیاسی – اجتمائی در سه کودتای 27 مه 1960 ،12مارس
1971و آخرین آن 12سپتامبر 1980توسط  Kenan Evrenرئیس ستاد کل ارتش نمونه های بارز سرکوبها در ترکیه هست، با کودتای Evren و قبضه قدرت توسط نظامیان، عملأ سه قوۀ اجرائی ، قانون گذاری و قضایی در اختیار ژنرال ها قرار گرفت و با استفاده از تمام امکانات شروع به سرکوب عریان  جنبش کمونیستی، جنبش کارگران و قیام دانشجویان و همینطور با اعمال محدودیت های عمده اتحادیه ها و سازمانهای دانشجوئی و کارگری را در اختیار گرفتند. 

در تاریخ 15 دسامبر 2009 ، تمام کارگران
تولید کنندۀ دخانیات و الکل، شرکت TEKEL که سابق متعلق به دولت بود از سراسر کشور باتفاق در شهر انکارا پایتخت ترکیه مقابل TÜRK-İŞ، کنفدراسیون اتحادیه های کارگران ترکیه، در تجمعی گسترده اقدام دولت در تصمیم به اخراج و بستن محل کارشان بدون دادن هیچ گارانتی نسبت به آینده و وضیعت رفاه خود، خشم و اعتراضشان را به این عمل دولت اعلام داشتند. که در صورت تداوم چنین وضیعتی طبق قوانین موجود این کارگران از چرخه قانون کار خارج و از هر گونه حقوق قانونی مشمول کارگران از جمله داشتن نماینده در اتحایه و غیره محروم خواهند بود.

پیشنهاد دولت تنزل وضعیت قرار داد این کارگران به مدت یکسال بوده که در اینصورت همانند کارگران غیر رسمی هیچ گونه تضمین تجدید قراردادهای خود را در پایان مدت یک سال نخواهند داشت. همچنین، از کارگران درخواست کرده با کاهش دست مزد 50 درصد نسبت به حقوق فعلی موافقت نمایند. اینها پیشنهادهای است طبق نظامنامه
-C 4 ،که کارگران از پذیرش آن امتنا ورزنده اند. کارگران و رهبران اتحادیه های کارگری خواستلر استخدام این کارگران در صنایع و مؤسسات خصوصی و در درون نهادهای عمومی با دست مزد و مزایای برابر هستند بعبارت دیگر آنها خواستار دریافت حقوق اساسی و حفظ شرایط خود می باشند.
هزاران کارگردر خارج از بنای
TÜRK-İŞ ، کنفدراسیون اتحادیه های کارگران ترکیه در اردوگاهی اجتماع کرده و در حال راه اندازی و متحد کردن Tekgida-، اتحادیه کارگران مواد غذائی وابسته به کنفدراسیون کارگران ترکیه، هستند. کارگران در شرایط سخت زمستانی در مواجهه با حملاتی که نسبت به شرلیط رفاهی شان اعمال شده هرگز عقب نشینی نخواهند کرد. 

از چهار گوشه کشور، کارگران
TEKEL بطور گسترده حمایت و پشتیبانی میشوند. از جمله بسیاری از کارگران، که به  AKP (حزب عدالت و توسعه) رای دادند، گروه ها و گرایشات چپ و دانشجویان رادیکال در بازدید از کارگران همبستگی و حمایت از آنها را به طور کلی به اشکال مختلف اعلام کرده اند. کارگران با کسب آگاهی اینک متوجه هستند که چه کسانی دشمنان آنان و چه کسانی دوست آنان هستند و تحول آگاهی در  کارگران وجود دارد.


 یک کارگرهنگام مصاحبه گفت :
"... من به اسلام باور دارم. من هر روز 5 بار به خدا دعا می کنم. اما حالا در این مقاومت من آموخته ام کمونیسم چیست. هر روز دانشجویان از دانشگاه به اینجا می آیند به من در مورد لنین و کمونیسم می گویند. حالا من یک کمونیست هستم ... "
این نمونه مشخصی است که چطور فکر انسان از قوانین ماتریالیسم دیالکتیک منطقی تبعییت می کند. در شرایط مادی و تغییرات دراماتیک به احتمال قوی این کارگر به دشمن ارتجائی خود یعنی 
AKP  رای داده، اما اینک ضمن آگاهی از نقش عقب مانده خویش با درک از منافع خویش به عنصر آگاه تبدیل شده. همچنین ما باید از تلاش های همه کسانی که کارگران را حمایت می کنند تحسین کنیم. 

در هجمه های رسانه ها، کارگران به حقوق بگیران پر درآمد که صاحب خانه و اتومبیل هستند تشبیه شده است. ما می خواهیم به این یاوه گوئی ها ولوث کردن ها پاسخ دهیم: هر کس باید از شرایط زندگی مناسبی برخوردار باشد که شامل خانه و حمل و نقل مناسب و معقول برخوردار باشد در ثانی متوسط حقوق کارگر
 TEKELدر ماه حدود  TL1600 معادل  €650 است. اگر کارگران نظام نامه -C 4 قانون پرداخت را بپذیرند دست مزدشان به TL800 کاهش خواهد یافت. کارگران برای دفاع از حقوق و شرایط خویش مخصوصأ در قبال حملات وحشیانه همانند این یکی حق دارند. در ابتدا دولت از مذاکره با رهبران اتحادیه های صنفی خودداری کرد اما در پایان ژانویه، با تداوم فشار از هر سؤ و بلاجبار نرمش دولت، مذاکرات به بخاطر معاندت اردوغان وهمکاران ایشان شکست خورد. در 4 فوریه مصطفی کوملو دبیر کلTÜRK-İŞ   اعلام کرد، همه اتحادیه های وابسته  به این تشکیلات  با استفاده از "حق کار"  در دفاع از کارگران TEKEL دست به اعتصاب عمومی می زنند این اعتصاب عمومی باعث گردید از طرفی حمایت ها گسترش یابد از طرفی هم موجب افشای دولت شد. در این روز درگیری های بسیاری با پلیس و نیروهای امنیتی منتشر گردید ودوباره مقاومت کارگران را در برابر تحقیر دولت نشان داد. 

AKP ، ظاهرأ با اتکا به ارزشهای مذهبی و سنتی همواره تلاش داشت خود را یک حزب فرا طبقاتی در قلب عموم به تصویر بکشد. اما مبارزه کارگران TEKEL، و متعاقب آن نگرش اردوغان و حزبش به توده های ترکیه چهره و رنگ واقعی خود را نشان داد. اردوغان در سخنان خود گفت این نیروی کارگران TEKEL نبود که ما را به قدرت آورد، بلکه این قدرت افراد من بود. به نظر می رسد این شخص محترم و تحصیل  کرده در عین حال احمق، متوجه نیست که پشتیبانی همین کارگران TEKEL همراه با میلیونها نفر، آنها را بقدرت رساند و همین کارگران و توده ها آنان را بزیر خواهند کشید.

ترکیه زیر سلطه امپریالیست ها است ، به خصوص از نوع آمریکایی. در ترکیه بورژوازی  کومپرادور ارتجاعی ترین نقش را در گذشته داشته و همچنان نیز ادامه دارد
. بار وام های گرفته شده از IMF ، صندوق بین المللی پول،  بدوش طبقه کارگر قرار داده می شود، و همچنین طبقه کارگر ترکیه  مدت های طولانیست که از محدودیتهای اعمال شده بر تولید و هزینه های عمومی توسط صندوق بین المللی پول رنج طولانی می برند. با  بحران اقتصادی جهانی یورش به مردم عادی را تشدید کرده اند. ترکیه رسما آمار بیکاری را 11 ٪ اعلام کرده ، اما رقم واقعی بیکاری  احتمالا 20 ٪. است. در وضعیت فعلی اقتصادی، شرایط زندگی برای قشر کم درآمد بدتر شده و بیکاری رو به افزایش است.

کارگران ترکیه در شکل گسترده،  پشتیبانی خود را از  کارگران
TEKEL نشان داده اند چرا که این مبارزه را مبارزه خود میدانند. طبقه حاکم در ترکیه به رهبری اردوغان که رشته هایش به واشنگتن گره خورده است ، با تمام تلاش سعی می کند کارگران هزینه های این بحران را پرداخت کنند. در تقابل به این یورش ها باید مقاومت سازماندهی شده و تقویت اتحادیه های آزاد کارگری و حمایت همه کارگران در همه بخش ها شکل بگیرد. 

ما همبستگی و حمایت خود را از کارگران
TEKEL اعلام می کنیم. ما مبارزه آنان را به گوش همه رساندیم همینطور دیگر کارگران در ترکیه در جریان این مبارزه قرار گرفته اند. ما به اردوغان پیام کوتاهی داریم : شما قادر نخواهید بود به حرکت سازماندهی شدۀ و متحد طبقه کارگر غلبه کنید.  طبقه متحد کارگر ترکیه امروز قهرمانانه به پا خواسته. کارگران TEKEL باید پیروز شوند.


شانزدهم فوریه 2010

 نوشته شده توسط:   Eddi Kacar 
ترجمه توسط
:
روزبه کوراغلی

No comments:

Post a Comment